Kříž SMÍŘENÍ ve Velešovicích

"A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání světa." Matouš 28:20

Počátek kříže SMÍŘENÍ

16.6.2021 kříž dopraven do Velešovic
16.7.2021 betonování patky kříže
21.7.2021 vztyčení kříže
24.7.2021 posvěcení kříže při mši Svaté

Slavnostní požehnání kříže SMÍŘENÍ proběhlo 24.července 2021 v 16 hodin po mši svaté, kterou vedl P. Ondřej Wazowicz a společně se slavkovským děkanem P. Milanem Vavrem kříž požehnali. Po mši bylo agapé a zpívaly se chvalozpěvy.

Velešovický kříž Ježíše Krista najdete jihovýchodně nad obcí a vedou k němu tři cesty. Odspodu kolem včelína a velešovického sadu, nebo shora od modelářského letiště nad Rousínovem a nebo od parkoviště nad golfem. Nahoře mezi sadem a lesíkem (Buriánek, směr Slavíkovice) je mez, kde je 6,5 metru vysoký dubový kříž SMÍŘENÍ umístěn (300 metrů od vršku sadu, 500 metrů od letiště či golfu).

Děkujeme Ti Bože za anonymního dárce kříže a za všechny Tvé pomocníky. Křížem oslavujeme vzkříšeného Pána Ježíše Krista a děkujeme za Jeho dary, ochranu a uzdravení ve smíření s Bohem. V srdci kříže je neodmyslitelně ukryta naše přímluvkyně Panna Maria.

autorské čtení: Velešovický kříž

farníci z Velešovic
www.velesovickykriz.cz

 Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti,
neboť svým křížem jsi vykoupil svět!